Nyhetsarkiv

Avlopps- och dagvattenledningar

Samtliga liggande ledningar är filmade och det finns på vissa ställen skador av olika grad, både på avlopps- och dagvattenledningar. För närvarande pågår ett arbete med att ta in anbud på reparation av dessa. Då det är olika skador innebär det också att det är olika typer av reparationer som behövs och det kommer anslås information i berörda portar när arbetet närmar sig. De stående ledningarna berörs inte då de byttes vid stambytet som skedde i början av 00-talet och är i gott skick.

Montering av brandstegar och rökluckor

Torsdag den 7/9 kommer arbete med att montera brandstegar nedanför rökluckor i samtliga trapphus. Utöver detta kommer de portar som ej ännu fått ny röklucka monterad att få det. Arbetet kommer att ske dagtid under september och oktober månad. I monteringen ingår bland annat borrning i trapphusen.

Rökluckor på Gröndalsterassen

BRF Gröndalsterassen önskar informera att man ej får sitta eller stå på de cirkelformade rökluckor som finns på deras mark. De har haft problem med att åverkan gjorts på dessa vilket lett till läckage.

Protokoll årsstämma 2017

Årets protokoll finner du här.

Informationsblad sommaren 2017

Innehåller bland annat information gällande arbetet på BRF Gröndalsterassen och vidare information om arbetet med portarna. Det finns uppsatt i trappuppgångarna men ni finner det även här.

Inget vatten i Stjärnhusen

Sedan en stund saknar hela Stjärnhusen (och stora delar av Gröndal) vatten. Detta är pga. ett ledningsbrott vid Trekanten. Åtgärd är igång men Stockholm Vatten kan ej svara på när det är åtgärdat. De uppmanar att man håller koll på driftinformationen via deras hemsida,  http://www.stockholmvattenochavfall.se/aktuellt/driftinformation/driftinformation/

UPPDATERING: Felet åtgärdades kort efter det inträffat.

Uppdatering gällande portarna

Nu har kodlåsen installerats och vädret tillåter murarbete. Det betyder att arbetet med att montera foder och åtgärda putsskador nu kommer att påbörjas. Utöver detta kommer följande justeras och monteras:

 

- Uppställningsarmar. Tidigare fanns en krok i nedre delen av dörren men nu kommer istället en uppställningsarm monteras för att kunna ställa upp dörren.

- Justering av ljudvolym på kodlåsen. Både styrelsen och medlemmar har noterat att ljudet varit onödigt högt.

Påskriven årsredovisning för 2016

Den påskrivna årsredovisningen som samtliga har fått i sin brevlåda finns nu även digitalt här.

Gräsytor vid BRF Gröndalsterassen

Arbetet med att återställa BRF Gröndalsterassens mark börjar nå sitt slut. Ny gräsmatta har lagts och efter det kvarstår vissa planteringar och mindre markarbeten.

BRF Gröndalsterassen önskar framföra att man ej skall beträda den nya gräsmattan innan klartecken från dem har givits. Detta för att gräset ska hinna rota sig.

Årsredovisning för 2016

Finner du här. En påskriven, tryckt version kommer att delas ut under veckan.

Sida 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20      
 
 
Extrude Interactive AB