Valberedning & revisor

Valberedning 

Valberedningens uppgift är att lämna förslag till personval för styrelsens sammansättning, internrevisorer samt förslag till arvode. Inför årsmötet går valberedningen ut med information om hur man kandiderar till styrelsen. 
Här kan du läsa mer om valberedningens uppdrag. 

Valberedningens sammansättning
Davood Behamin – Sammankallande 
Moa Blomqvist 
Anja Vanhatalo 

Kontaktuppgifter till valberedningen
Om du är intresserad av att kandidera till styrelsen eller har några synpunkter kontakta valberedningen. 
valberedningen@stjarnhusen.info

Revisor 

Revisorns uppdrag är att granska föreningens ekonomi och förvaltning. Föreningen har två revisorer; en extern auktoriserad revisor och en intern revisor. Båda väljs på årsmötet. 

Auktoriserad revisor 
Föreningen auktoriserade revisor kontrollerar hur styrelsen sköter föreningens ekonomi genom att granska föreningens löpande räkenskaper, intäkter och utgifter

Auktoriserade revisor är KPMG med Jan-Ove Brandt som påskrivande revisor.

Internrevisor 
Föreningens interna revisor är förtroendevald och väljs av medlemmarna för att vara en länk mellan styrelsen och medlemmar. Den interna revisorn får löpande insikt i  föreningens verksamhet genom att granska protokoll och beslut. 

Internrevisor är Johan Ekman