Motion till stämman

Motioner är ett viktigt och demokratiskt arbetssätt där medlemmen får möjlighet att påverka föreningens framtid.

Som medlem i BRF Stjärnhusen Stockholm kan du lämna en eller flera motioner till årsstämman. I kallelsen till årsstämman hittar du information om när du senast ska ha lämnat in motionen och vart du ska skicka den. En motion till stämman behandlas av styrelsen förutsatt att den inkommit innan det datum som finns utsatt i stadgarna. Motioner som inkommit efter detta datum kan behandlas i mån av tid och beroende på storleken av motionens fråga.

Innan årsstämman ger styrelsen sitt yttrande och på motionen och tar beslut om de vill bifalla (godkänna) eller avslå motionen. Det viktigt att formulera motionen så det finns en tydlig frågeställning. Om det finns flera förslag i samma motion kan du istället skriva flera att-satser. Din motion tillsammans med styrelsens yttrande bifogas sedan i handlingarna som skickas ut till alla medlemmar inför årsmötet. På så vis får alla medlemmar möjlighet att läsa igenom din motion och bilda en egen uppfattning om motionens förslag samt om styrelsens yttrande.

Motionen tas sedan upp på årsmötet, det är alltid årsmötet som bestämmer om en motion ska bifallas eller inte. Det är mötesordförande, som är opartisk till beslutet, som sedan ställer frågan till årsstämman om mötet röstar för att bifalla eller ge avslag till motionen. Du eller någon annan på årsmötet kan ropa “votering” om du inte är nöjd med mötesordförandens uppfattning om vilket förslag som flest medlemmar röstat på. Då sker en rösträkning. Om en motion innehåller flera att-satser kan mötet säga ja till vissa och nej till andra.

Motionens utformning

För att underlätta beslutsfattandet på stämman och uppmuntra till fler motioner har vi i styrelsen tagit fram en motionsmall. Nedan hittar du ett exempel på hur en motion skulle kunna utformas.

Huvudrubrik: Ange Brf Stjärnhusen Stockholm och år för motionen’

Motionens rubrik: En kort, informativ och tydlig rubrik som beskriver motionen

Namn och adress: Namn och adress på vem/vilka som skrivit motionen.

Bakgrund: Ange bakgrundsfakta som är viktiga i sammanhanget och vad du vill påverka eller förändra samt dina argument. 

– Syfte: vad handlar motionen om, vad är syftet? 
– Problemställning:  vad vill du ändra på och varför?
– Önskat resultat: vilka fördelar kan uppnås? 
– Övrigt: konkret information som gör det lättare att förstå förslaget etc

Yrkande / att-satser: Det är dessa som föreningsstämman ska ta ställning till. Det är viktigt att du gör dem sakliga och konkreta och att det går att svara ja eller nej på förslaget. Har du flera eller olika förslag för ett problem du kan formulera flera att-satser för föreningsstämman att besluta om.

Exempel:
Med anledning föreslår jag/vi
att …
att …

Exempel för utformning av motion

MOTION TILL BRF STJÄRNHUSEN STOCKHOLM 2020
Ta fram en mall för motioner till föreningsstämman 

Namn Namnsson, Sjöbjörnsvägen 4

Bakgrund
Vi i styrelsen vill skapa en motionsmall som våra medlemmar ska kunna använda inför stämman. En motionsmall kommer förhoppningsvis att underlätta motionsskrivande och bidra till att fler motioner lämnas in. Det kan ibland vara svårt för föreningsstämman att ta beslut till en motion som inte är tydlig eller korrekt utformad. Tanken är att alla ska ha tillgång till mallen via hemsidan och att det ska bli enklare för alla stämmodeltagare att förstå och fatta ett beslut kring de olika motionerna. 

Med anledning yrkar jag 
att besluta om att ta fram en mall för hur motioner kan utformas
att besluta om att mallen ska finnas tillgänglig på hemsidan Namn Namnsson                     2020.01.01