Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma äger rum någon gång under sena våren. 

Det är viktigt att känna till syftet med föreningsstämman. När det gäller bostadsrättsföreningar handlar stämman i de allra flesta fall om att fatta avgörande beslut i viktiga och stora frågor som styrelsen inte hanterar i sitt dagliga arbete. Det kan röra sig om större ekonomiska investeringar, stadgeändringar eller liknande.

Var förberedd på beslut

Det är viktigt att alla medlemmar känner sig förberedda inför stämman. Kallelsen, som skickas ut i god tid före mötet, har som mål att vara så pass omfattande och tydlig att du som medlem redan innan kan bilda dig en uppfattning i och kring de olika sakfrågorna. Du har även möjligheten att på förhand ställa frågor till styrelsen för att reda ut eventuella oklarheter. Föreningsstämmas uppgift blir därmed att praktiskt genomföra omröstningar kring de olika propositionerna och motionerna snarare än att driva diskussionen kring dem.

Kallelsen

I bostadsrättsföreningen Stjärnhusen skickas kallelsen ut enligt de tidsfrister som finns nedskrivet i stadgarna. Har du som medlem funderingar eller frågor, kontakta styrelsen.  Vi hoppas att många frågetecken kan rätas ut innan föreningsstämman genom att du som medlem tar del av den information som finns:

  • på hemsidan (www.stjarnhusen.info)
  • i Informationsbladen som anslås i portarna

Att tänka på inför stämman:

  • var förberedd
  • det finns möjligheten att fråga/undra
  • viktigt att hålla sig till ämnen på dagordningen
  • tänk på att mötet är till för alla, beslutsprocessen är demokratisk

Acklamation

Den vanligaste formen av öppet beslutsfattande är acklamation, det vill säga omröstning med ja-rop (bifall) utan omröstning. Mötesordförande tillkännager vad mötet (enligt dennes mening) har beslutat och “klubbar” beslutet, om ingen innan dess begär votering. 

Votering

Om en mötesdeltagare anser att mötesordförande hört fel i acklamationsomröstningen och därför valt fel yrkande, kan personen i fråga begära votering (omröstning). Votering sker oftast med handuppräckning.

Den som begär votering måste se till att ropa votering innan beslutets klubbats igenom (mötesordföranden fysiskt klubbat i bordet). Efter klubbslaget är det för sent. Observera att det räcker med att ropa votering rakt ut i luften.

Det är inte alltid nödvändigt att räkna rösterna vid en votering, utan mötesordföranden och rösträknare kan beräkna antalet röster utifrån vad som verkar vara en majoritet (försöksvotering). Vid våra föreningsstämmor använder vi ofta olikfärgade kort för att lättare avgöra hos vilket förslag majoriteten ligger. Anser någon att försöksvoteringen inte stämmer kan han/hon begära en rösträkning där varje yrkande tas upp var för sig och rösterna räknas av de föreningsstämmans utsedda rösträknare.

Sluten votering

Önskar man sluten votering (omröstning) i en fråga kan detta begäras. Det är relativt sällsynt med slutna omröstningar, men tillämpas exempelvis vid personomröstningar.

Motion till stämman

En motion till stämman behandlas utav styrelsen förutsatt att den inkommit innan det datum som finns utsatt i stadgarna. Motioner som inkommit efter detta datum kan behandlas i mån av tid och beroende på storleken av motionens fråga. En kort manual för en motions utseende finner du här.