Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2023

Härmed kallas medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Stjärnhusen Stockholm till ordinarie
föreningsstämma.


Datum: Onsdag 24 maj 2023
Tid: 19:00
Plats: Blommensbergsskolans matsal (Blommensbergsvägen 110)

Dagordning:
1. Stämmans öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av ordförande vid stämman
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
5. Val av en justeringsman tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisorernas berättelse
10. Beslut om fastställande av resultat – och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
13. Beslut om arvoden åt styrelsen, revisorer och valberedning för nästkommande verksamhetsår
14. Val av styrelseledamöter och ev. suppleanter
15. Val av revisorer och ev. suppleanter
16. Val av valberedning
17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
a. Beslut om ändring av föreningens stadgar
b. Motion från medlem om inköp av hjärtstartare
18. Övriga frågor
19. Stämmans avslutande

Läs kallelsen i sin helhet

Läs årsredovisningen för 2022