Kallelse till extra föreningsstämma 2023

Härmed kallas medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Stjärnhusen Stockholm till extra föreningsstämma. Föreningsstämman kallas för att:

  • genomföra fyllnadsval till styrelsen
  • besluta om förslag till ändrade stadgar till följd av bl.a. lagändringar
Datum: Tisdagen 7 mars 2023
Tidpunkt:18:00 
Plats:Föreningens gästlägenhet, vid Sjöbjörnsvägen 16

Dagordning:
1. Stämmans öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av ordförande vid stämman
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
5. Val av en justeringsman tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Val av styrelseledamöter och ev. suppleanter
9. Beslut om ändring av föreningens stadgar
10. Stämmans avslutande

Dokument #1: Läs kallelsen i sin helhet

Dokument #2: Förslag till ändrade stadgar